معاون فرماندار ميبد :


وي ادامه داد : از پيست موتور سواري شهرستان ميبد نيز بازديد به عمل آمد و با توجه به خطرات موجود براي موتور سواران مقرر گرديد بخشي از طول مسير جاده با گاردريل حفاظت شود و بخشي به عنوان پاتركينگ باري آنها تسطيح شود و محل توقف تماشاگران هم كنترل شود .

وي ضمن تقدير و تشكر از همكاري صميمانه  از شركت همياريها در بخش هاي مختلف خدمت رساني مقرر گرديد مجموعه كار توسط اداره راه انجام بشود و تابلوهاي علام هشدار و علائم راهنمايي و رانندگي توسط فرمانداري و هيات موتور سواري آماده شود و مديريت مجموعه برعهده  هيأت وموتور سواري  مي باشد .