پژوهش و تحقيقات :

1- طرح مهندسي مهاجرت

2-سند چشم انداز توسعه شهرستان ميبد