وي همچنين از حضور گسترده مردم شهرستان ميبد در اين انتخابات به عنوان حماسه سياسي ياد كرد و افزود : مردم هميشه در صحنه و ولايت مدار شهرستان ميبد بار ديگر علاقه مندي خود را به نظام و ولايت با حضور 85 درصدي خود در اين انتخابات ثابت نمودند .
ايشان همچنين از دست اندركاران انتخابات و ستادهاي نامزدهاي انتخاباتي بخاطر برگزاري پرشور انتخابات رياست جمهوري و شورا ها قدرداني نمودند .