فرماندارميبد

رجائي : با اشاره به ظرفيت هاي تجاري وصنعتي استان يزد وسهم آن درچرخه اقتصاد كشوربرايجاد فضاي رونق كارواشتغال وجلوگيري ازقاچاق كالا تاكيد كرد وافزود: كميسيون مبارزه با قاچاق كالا وارزبايد با به كارگيري شيوه هاي مختلف ،زمينه رقابت سالم اقتصادي را براي فعالان اين عرصه فراهم كند