مشكلات جايگاههاي CNG شهرستان ميبد بررسي شد

باتوجه به واريزحق انشعاب برق اين جايگاه اداره برق دراسرع وقت اقدامات لازم را انجام دهد

محمد رضا رجايي درادامه افزود : شركت نفت نسبت به دومنظوره شدن جايگاههاي تك منظوره موجود ، پي گيري نموده و گزارش آن را ارائه دهد
رجايي همچنين با اشاره به مشكلات موجود درجايگاه CNG  مهرآباد تاكيد كرد ؛ شهرداري نسبت به رفع مشكل اقدام نمايد
استاندارد سوخت گيري درجايگاه CNG مهرآباد ، ارزيابي جايگاههاي موجود و توسعه آن درآينده ازديگرمسائلي بود كه دراين جلسه مطرح شد