این جلسه طبق تاکید مقام معظم رهبری مبنی بربه صفررساندن بیسوادی درگروه سنی 10تا49سال تاپایان برنامه پنجم برای مقابله جدی بامعضل بیسوادی درکشورانجام شد

حاضری مسئول نهضت سوادآموزی استان دراین جلسه باابرازخوشحالی ازاینکه تعدادبیسوادان درمیبدکاهش یافته گفت:شعارمایک دانش آموز یک مدرسه ویک معلم است.مابایدهرکاری میتوانیم انجام دهیم تابیسوادی ریشه کن وجامعه عاری ازاین معضل گردد.

وی همچنین ازتمامی دستگاه هااعم ازمراکزبهداشت – مدارس – ودیگردستگاه هاخواست تابرای شناسایی افرادبیسوادعملکردهای لازم راانجام داده تاماآنهارابه نهضت سواد آموزی هدایت کنیم وعمده ترین مشکل راجذب بیسوادان به سمت نهضت سوادآموزی دانست.

حاضری اذعان داشت که فرمایش مقام معظم رهبری است به سوادآموزی تاکید فراوان کرده وخواستاربه صفررساندن بیسوادی شدند.

موحدی فررئیس آموزش وپرورش میبدگفت:بایدبایک عزم ملی به جنگ بیسوادی رفت وآمادگی خودراجهت هرگونه کمک اعلام کردوگفت ازولی دانش آموزان نبایدکسی بیسوادباشدواگربیسوادی وجود داردبایدحتماشناسایی وبه سمت باسوادشدن هدایت گردد