محمد رضا هدايي معاون فرماندار و جمعي ازمسئولين، ازمركزمحبت بازديد كردند

گفتني است : درمركزنگهداري معلولين ذهني بالاي 14 سال محبت ، 62 معلول ذهني ، و درمركزبيماران رواني شبنم ، 65 معلول نگهداري مي شود و اين دومركز35 پرسنل دارد .

همچنين لازم به ذكراست : مسئولين ازميدان همجواراين دو مركزبازديد كردند و شهردارميبد براي بهسازي اين ميدان ازاول مهرماه سال جاري قول مساعد داد .