معاون فرماندار :


مهندس فلاح در اين زمينه بيان داشت : در آموزش و پرورش ساماندهي و رونق سازي و بهسازي كل فضاي آموزشي مثل نرده و حفاظ پله ها ، تجهيزات اطفاء حريق . در راهنمايي و رانندگي بحث توجيهي در اداره برق موضوع حذف تيرهاي برق مزاحم در محدوده شهري را داشتيم كه در مجموع اين اقدامات در جهت كاهش تلافات انساني و همچنين كاهش حوادث مي باشد .
معاون فرماندار اضافه كرد :  بخش عمده اين حوادث كه بيش از 63 %  حوادث شهرستان است در حال حاضر مديريت مي شود . در فرمهاي ارائه شده به ادارات ، نهادها ، كارخانه جات مجموعه اطلاعاتي كه خواسته شده از سال 1385 تاكنون جمع آوري و اقدامات در زمينه ايمن سازي بررسي مي گردد و نتايج آن به دبير جامع ملي ايمن ارائه و در نهايت در صورت رسيدن به حد مطلوب ميبد به جامعه شهرهاي ايمن مي پيوندد .