كارگروه مهارت هاي زندگي درشهرستان ميبد تشكيل جلسه داد
محمدرضا هدايي معاون فرماندارميبد دراين جلسه ضمن تبريك نيمه شعبان ميلاد ختمي مرتبت حضرت مهدي موعود (عج) برگزاري دوره مهارتهاي زندگي درسطح شهربراي گروهاي هدف را بسيارموثرقلمداد كرد و افزود : دستگاههاي ذي ربط مسائل آموزشي  دوره مهارت هاي زندگي را با اداره بهزيستي دبيركارگروه مهارتهاي زندگي به طورجدي دنبال كنند؛ وريزبرنامه هاي خود را ظرف 10 روزبه دبيركارگروه ارائه دهند .
وي برگزاري اين دوره را درمراكزآموزشي ، محيط كار ، خانواده هاي تحت پوشش و زوجهاي جوان بسيارموثربيان كرد .
دراين جلسه با اشاره به نقش مهم اداره فرهنگ وارشاد و آموزش وپرورش دراين راستا ، اجراي برنامه هاي ديوارنويسي و پيامهاي تاثيرگذاردرامرمهارت هاي زندگي درمراكزآموزشي ومدارس تاكيد شد .
سيد محسن فلاح ريئس اداره بهزيستي ميبد نيزدراين جلسه گفت : درسال گذشته 36 كارگاه آموزشي توسط اين اداره درسطح شهربراي دانشجويان ، محيط كار، زوجهاي جوان و دانش آموزان برگزارشد كه تعداد 2800 نفردراين دوره ازآموزشها شركت داشتند .
وي ادامه داد : امسال هم دوره هاي آموزشي درمحلات و حسينيه ها و مراكزآموزشي دردستوركاربهزيستي قراردارد تا دربحث اطلاع رساني و آگاه سازي گروههاي هدف كارشود .