كارگروه آوار و تدفين تشكيل شد .

ديروز بعد ازظهر جلسه كارگزوه آوار و تدفين در محل سالن كنفرانس فرمانداري برگزار گرديد .

در اين جلسه فرماندار ميبد بر رعايت اصول فني در ساخت و ساز تأكيد كرد .


محمدرضا رجائي افزود زلزله بلانيست بلكه با ساخت و ساز غير استاندارد ساختمانهاي خود از اين پديده بلا مي سازيم .

وي افزود پيشگيري و مقابله با تلفات جاني و مالي حوادث نياز به برنامه ريزي دارد .

وي هدف از تشكيل كارگروه آوار و تدفين را :

-         پاك سازي معابر و فضاهاي عمومي مورد استفاده عمليات امداد و نجات در شرايط بحراني

-         تدفين اجساد در قبرستانها و محل هاي پيش بيني شده جهت تدفين

-         امحا لاشه هاي دام و طيور در محل هاي پيش بيني شده

بيان نمود .

شهردار به عنوان رئيس كارگروه ، رئيس ثبت و احوال دبير زير كارگروه تدفين و آقاي جلال زارعي دبير زير گروه آوار مشخص شدند .