معاون فرماندار ميبد :

 

وي در خصوص شركتهاي حمل و نقل اضافه كرد در حال حاضر شركتهاي غزال سير ، صداقت سير و سادات سير در شهرستان فعال مي باشند و اين شركتها در سال گذشته تعهداتي داشتند مبني بر قانون گرايي و در اين خصوص هرگونه نرخ گذاري در راستاي هماهنگي توسط شوراي شهر ، شوراي حمل و نقل مصوب شود و فرمانداري نيز تأئيد نمايد .
معاون فرماندار در خصوص ويژگيهاي اين طرح بيان داشت : وضع چنين قانوني  بازار رقابت  را داغ و در بخش خدمات رساني نيز شاهد تحول بوده و خواهيم بود .
فلاح از ديگر ويژگيهاي تكثر شركتهاي حمل و نقل شهري را تشكيل بانك اطلاعاتي  براي رانندگان ، صدور كارت تردد سازمان حمل و نقل ، و تصميم گيري براي ماشينهاي خارج از محدود فعاليت شركتها  كه مي بايست تحت پوشش يكي از اين شركتها قرار بگيرند دانست  .
وي در پايان با اشاره به نتايج اين جلسه گفت : مهمترين هدف اين جلسه دعوت به قانون گرايي وبهينه سازي شركتهاي حمل و نقل درون شهري بود  .