معاون فرماندار ميبد :


معاون فرماندار اضافه كرد :  اين طرح در جهت ايجاد فضا و بستر مناسب براي حضور بخش خصوصي در زمينه گردشگري و سرمايه گذاري در بافت تاريخي است . يك شركت سرمايه گذار با استفاده از طرحهايي كه مورد تصويب ميراث قرار مي گيرد بحث ورود به بافت مرمت ، احياء و بازسازي را انجام مي دهد و در پاره اي از موارد تملك مي نمايد و يا با حضور مجموعه بخش خصوصي و ساكنان بافت اين مجموعه را احياء مي كنند .
وي ادامه داد : گام اول اين طرح تصويب  طرح منطقه گردشگري است   كه در اين طرح مسير هاي گردشگري و بناهاي مورد هدف معرفي مي شود كه در اين جلسه 5 مسير مشخص و ارائه گرديد . در نهايت با احياء كارگاههاي بافت زيلو ، حسينيه ها ، بازارچه ها ، ساباط ها و بافت خشت و گلي كه در مسير هست فضاي بكر و ناب حد فاصل نارين قلعه تا شاه عباسي در دل بافت بازسازي مي شود .
وي افزود : آنچه در طرح ديده شده در گامهاي بعدي ساماندهي آسياب كچلگ مي باشد و فرودگاه انگليسي هاست كه مي تواند نياز يك گردشگر را براي بازديد تكميل نمايد .