فرماندارميبد درمراسم توديع ومعارفه دكترمقصودلود ودكترميرحسيني ،‌ تغييرمديريت درادارات ونهادها وسازمانها را امرطبيعي خواند واظهاراميدواري كرد : اين تغييروتحول منشاء رشد وتعالي هرچه بيشتربرنامه هاي علمي وپژوهشي دردانشگاه باشد

رجائي درادامه با حساس خواندن مسئوليت دردانشگاهها به عنوان مركزتعليم وتربيت وارتقاء بينش فرهنگي ، سياسي وعلمي گفت : مسئولين دانشگاه درسنگرتعليم وتربيت بايد دانشجويان را به سمت بهره گيري ازآرمانهاي امام وشهداء وطي كردن مسيرنوراني اهل بيت هدايت وآنها را براي يك مديريت شايسته آينده جامعه آماده كنند
وي كسب علم ودانش ومهارتهاي فني را ازمهمترين عوامل پيشرفت يك جامعه خواند وافزود: امروزه اگركشورهاي غربي واستكباردرصدد تسلط به امت اسلام وجهان هستند به خاطرعقب نگه داشتن امت اسلام ازعلم ودانش است تا بتوانند با ترويج عقايد انحرافي وجنگ وخونريزي واختلاف افكني امت اسلام را هميشه عقب نگه دارند
دكترمقصود لود هم دراين مراسم گزارشي ازعملكرد وفعاليت هاي خود درزمينه هاي افزايش جايگاه علمي اين دانشگاه ، حل مشكلات معيشتي دانشجويان ، حل مشكلات استخدامي كاركنان ، اجراي زيرساخت هاي عمراني وتوسعه فضاي سبزدانشگاه وافزايش رشته هاي تحصيلات تكميلي دراين دانشگاه ارائه نمود