جلسه شورای آرد و نان با حضور فرماندار تشکیل شد

فرماندارميبد درجلسه شوراي آردو نان ، درخصوص احداث و ترويج نانوايي هاي آزاد پزجهت بسترسازي و هدفمندكردن يارانه ها پرداخت و حمايت هاي لازم جهت تشويق وترغيب افراد متقاضي نانواي آزاد پزرا ضروري دانست .

محمد رضا رجايي درادامه بركنترل قيمت نان درنانوايي هاي آزاد پزتاكيدكرد .
در ادامه درخواست های وارده و مصوبات بررسی شد.