در اين جلسه همچنين در خصوص  پيگيري مسائل مطرح شده گفتگو گرديد و مقرر شد فرمانداري و شوراي شهر بفروئيه در اين زمينه پيگيري نمايند .