در اين همايش ابتدا معاون مدير كل زندانهاي استان پيرامون انگيزه و نحوه برگزاري اين مراسمها سخن گفت و خواستار مشاركت خيرين در اين امر خداپسندانه شد .

در ادامه خيرين ميبدي با هدف خير خواهي و رضايت خداوند متعال و در جهت رونق فعاليت اقتصادي خود در اين ماه مبارك مبلغ 560 ميليون ريال و از طف دفتر امام جمعه مبلغ 100 ميليون ريال به اين امر خير اختصاص دادند .