عرفان غفوري دانش آموز حافظ 23 جزء قرآن مجيد   ، چندي پيش در مسابقات كشوري حائز رتبه نخست شد . قاسمي ضمن تقدير از زحمات اين نوجوان از پدر ايشان نيز به عنوان ياور و پشتيبان وي تقدير نمود و اظهار داشت اميدواريم با همت شما و تلاش فرزندتان در آينده نزديك شاهد حفظ كل قرآن توسط اين دانش آموز خوب شهرمان باشيم .