بازدید فرماندار از مرکز ترویج خدمات جهاد کشاورزی روستای رکن آباد

محمد رضا رجايي خشك سالي و كمبود آب را مشكل جدي كشاورزان شهرستان ميبد  بيان كرد و افزود : بايد با افزايش اعتبارات درخصوص تعويض لوله هاي آبياري و استفاده ازشيوه هاي نوين آبياري ،  وضعيت كشاورزي را درشهرستان ميبد  ارتقاء داد .

رجايي يكي ازراههاي افزايش بهره وري را آموزش كشاورزان درخصوص مبارزه با آفات مزارع بيان كرد و افزود : بايد درحوزه هاي مختلف ، بدنبال افزايش بهره وري آب و خاك و زمين باشيم .
سيد جلال عظيمي دخت سرپرست جهادكشاورزي شهرستان ميبد نيزدراين بازديد ، گزارشي ازوضعيت كشاورزي و مشكلات موجود ارائه داد .
 رجايي بعدازبازديد ازمركزترويج خدمات كشاورزي ركن آباد به همراه سيدجلال عظيمي دخت سرپرست جهاد كشاورزي ميبد ازيكي ازگلخانه هاي كشت خيارسبزو گوجه روستاي ركن آباد نيزبازديد كرد .
اين گلخانه با نيم هكتارمساحت و 25 تن دريك دوره 3ماهه توليد دارد .