فلاح همچنين از مجتمع ادارات شهرستان ميبد ديدن و در خصوص خدمات آبرساني  و انتقال  برق به برخي ادارات دستور لازم را صادر نمودند .