طي بازديدي كه از روستاهاي ركن آباد ، مهر آباد ، بدر آباد و مزرعه بيده صورت گرفت بسياري از پروژه هاي الويت دار و همچنين نيمه تمام در سطح روستاها بازديد صورت گرفت .
در ادامه جلسه اي به منظور جمع بندي موارد در محل فرمانداري برگزار شد . آسفالت معابر شهرك وليعصر روستاي مزرعه بيده و شهرك كوثر روستاي ركن آباد و جاده روستاي بدر آباد و همچنين زير سازي معابر شهرك امام رضا (ع) روستاي ركن آباد و تكميل پل روستاي مهر آباد از جمله پروژههاي عمراني مورد بررسي بود .
در اين جلسه قاسمي بخشدار مركزي ميبد  خواستار بازنگري در طرح هادي روستاي حسن آباد و حجت آباد و محمود آباد در الويت بندي شدند . معاون فرماندار نيز در اين جلسه با اشاره به طرح طرافيكي محوطه امامزاده پير چراغ مزرعه بيده جهت اجراي طرح همكاري بنياد مسكن در خصوص آزاد سازي اراضي در مسير خيابان را مطرح نموده و اهميت طرح را بسيار بالا دانستند .
مدير كل بنياد مسكن استان نيز با اشاره به اقدامات خوب صورت گرفته توضيع شده در خصوص وضعيت اعتبارات مطلع نمودند و آمادگي آن نهاد را در راستاي اجراي موارد مطروحه اعلام نمود .
رجائي فرماندار ميبد نيز در اين نشست با اشاره به طرحهاي در دست اقدام و تقدير از زحمات مهندس قربانيان ، خواستار توجه جدي تري به پروژه هاي عمراني روستايي ميبد شدند .