معاون فرماندارميبد :


وي در خصوص زمان راه اندازي اين شهرك گفت : تا دوسال آينده همه كارگاههاي مزاحم شهري به شهرك صنعتي تلاشگران درخارج ازشهرمنتقل مي شوند.

ياد آور مي شود شهرك صنعتي تلاشگران با وسعت 40 هكتار درجاده ميبد - ندوشن واقع شده است كه قراراست 500 واحد مزاحم شهري دراين شهرك صنعتي مستقرشوند.