درشهرستان ميبد آغاز شد

به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : در شرايطي كه از 5 مهر ماه طرح سرشماري عمومي كشاورزي كشور آغاز خواهد شد يكدوره كلاس آموزش سرشماري بمدت يكهفته  از تاريخ 24/6/93جهت آمارگيران  كشاورزي شهرستان ميبد در حال برگزاري است .

در اين دوره آموزشي تعداد 25 نفر از خانمها و آقايان حضور دارند كه در پايان دوره در صورت قبولي در آزمون به عنوان مامورين آمار معرفي خواهند شد . آقايان مرتضي عليرضايي و سيد علي حسيني پور كار آموزش را بر عهده دارند .

غني پور كارشناس اداري مالي فرمانداري در خصوص برگزاري اين دوره آموزشي به صورت هماهنگ با شهرستان اردكان گفت : اين دوره آموزشي به دليل صرفه جويي در وقت و هزينه به صورت يكجا برگزار خواهد شد .

مهندس محمد رضا كاظمي پور ناظر و نماينده ستاد مركزي سرشماري كشور نيز ضمن بازديد از اين كلاس آموزشي و اعلام رضايت از برگزاري اين دوره در خصوص نقش آمار در پيشبرد اهداف اقتصادي و تاريخچه آن نكاتي را  بيان داشتند .