با حضور معاون فرماندار


قاسمي بخشدار مركزي شهرستان ميبد در اين خصوص بيان داشت : با توجه به طرح ترافيكي تهيه شده در خصوص رينگ شهري و طرح محوطه امامزاده پيرچراغ و شهركهاي مسكوني فجر بيده و وليعصر (عج) روستاي مزرعه بيده و اجرايي شدن طرح مذكور ، عمده مانع اجرايي آن يك واحد ساختمان آهنگري انتهاي بلوار بود كه البته طي ده سال اخير با توجه به پيگيريهاي متعدد و جلسات مكرري كه در خصوص آزاد سازي آن صورت گرفته بود اين مانع هنوز پابرجا بود كه بالاخره با هماهنگي هاي به عمل آمده اين مشكل برطرف و مسير آزاد شد .
قاسمي در خصوص چگونگي آزاد سازي آن بيان داشت : طي يكسال اخير مذاكرات متعددي از طرف بخشداري مركزي و دهياري با مالك اين ساختمان صورت گرفت و در نهايت با توجه به نظريه كارشناس رسمي دادگستري در خصوص ارزش ملك ، ملكي به مبلغ 650 ميليون ريال خريداري و با واحد تجاري مذكور معاوضه گرديد . مبلغ هفتاد مليون ريال نيز ديگر هزينه مربوطه بوده است كه در قالب مصالح و كار عمراني و خدمات تامين گرديده است .
قاسمي در ادامه از همكاري و همراهي معاون فرماندار ، دهيار و اعضاي شوراي اسلامي روستا و معتمدين محل در جهت آزاد سازي نقطعه حادثه خيز تشكر نمودند و به ويژه از زحمات پور خبازيان ، رئيس شوراي اسلامي روستا بابت واگذاري ملك شخصي ايشان به دهياري جهت طرح معوض تقدير و تشكر نمودند .