مديركل كارتعاون ورفاه اجتماعي


فلاح زاده دربازديد ازتعدادي ازواحدهاي توليد درميبد با اشاره به اهميت كارفرهنگي درجامعه كارگري گفت : خوشبختانه درسال جاري برنامه هاي خوبي درحوزه فرهنگي ، اجتماعي وورزشي براي كارگران پيش بيني شده است كه اميدواريم دركليه شهرستانها اين برنامه ها كه بالغ بر90 برنامه فرهنگي درجامعه كارگري برنامه ريزي شده است درطول سال دركليه واحدهاي توليد به اجرا دربيايد تا درجهت كمك به فرهنگ ديني كارگران وبالابردن ارزش ها وباورهاي ديني كارگران نقش موثري داشته باشد.
اداره كل كارتعاون ورفاه اجتماعي درادامه با اشاره به مشكل نقدينگي برخي واحدهاي توليدي گفت : با پي گيري هاي انجام شده ازمنابع زودبازده و صندوق توسعه ملي ، دولت اعتبارات وتسهيلات خوبي را درقانون بودجه سال 92 پيش بيني كرده است كه با درخواست كارفرمايان به كارگروه تخصصي اشتغال اين مسئله را بررسي وتاجايي كه نيازباشد با همكاري بانك ها درجهت رفع مشكل نقدينگي واحدهاي توليدي گامهاي خوبي را برخواهيم داشت .
وي دربخش ديگرهدف ازبازديد خود ازواحدهاي توليدي گفت : امروزيكي ازواحدهاي توليدي درشهرستان ميبد دريك اتفاق كم نظيربراي بهره گيري بيشترازفيوضات ماه مبارك رمضان ، قبل ازشروع به كار، اقدام به برگزاري كلاس آموزش قرآن وقرائت قرآن كرده بود كه دراين بازديد كه مديركل دفترسياسي وامنيتي استاندارهم حضورداشت كارفرماي اين واحد توليدي مورد تشويق قرارگرفت.
فلاح زاده براستمراروتداوم ونشروگسترش كارفرهنگي درواحدهاي توليدي تاكيد كرد وافزود: اميدواريم اين كارفرهنگي كه درواحد توليدي درشهرستان ميبد شروع شده است به همه واحدهاي توليدي گسترش يابد واين كارفرهنگي درحوزه كارگري وكارفرمايي رواج پيدا كند .

مديركل اداره كل كارتعاون ورفاه اجتماعي استان همچنين بررسي واحدهاي توليدي به لحاظ نقدينگي ، مديريتي ، ايمني وحوادث را ازديگراهداف اين بازديد برشمرد وتصريح كرد : برنامه ريزي هايي كه براساس برنامه زمانبندي نسبت به رفع مشكلات واحدهاي توليدي درسطح استان داريم اميدواريم درسالي كه به ازسوي مقام معظم رهبري به سال حماسه سياسي وحماسه اقتصادي نامگذاري شده است بتوانيم ظرفيت هاي واحدهاي توليدي را بالا ببريم وبا بالابردن سطح ايمني موانع ومشكلات را حل كنيم . فيلم ارسال شد .