گردهمایی مربیان حلقه های شجره طیبه صالحین درمیبد

محمد رضا رجایی دراین گردهمایی با اشاره به کارفرهنگی که توسط سپاه پاسداران شروع شده است تاکید کرد :‌ مربیان باید با چشم اندازدرست ،‌ دانش و آگاهی که نسبت به جنگ نرم دشمن دارند بصیرت دینی و انقلابی را درنوجوانان و جوانان تقویت کنند .

 وی ‌رفتارو ظواهرغربی بعضی ازنوجوانان و جوانان را ناشی ازعدم اطلاعات نسبت به باورهای غنی دینی بیان کرد و افزود : اگرنسل نوجوان و جوان درکنارمربیان اهل علم و عمل ، با دانش نظامند و باورهای دینی و ارزشهای الهی تربیت شوند ؛‌ ازهرنظربیمه هستند .

لازم به ذکراست :‌ پایگاه محمد رسول الله میبد 7 مربی و 180 عضو دارد .