پيگيري نماینده مردم تفت ومیبد در خصوص فاز دوم آبرساني به استان

در غير اين صورت فاز دوم آبرساني به استان را به عنوان تنها مصوبه سفر سوم پيگيري خواهيم كرد.

نماينده مردم تفت و ميبد با بيان اينكه اين يك ضرورت و پيش‌نياز جدي براي انجام سفر سوم است، تاكيد كرد: چنانچه وضعيت به همين شكل باشد، بسياري از نمايندگان و مسوولين ديگر استان اعتقاد داريم كه در سفر سوم پروژه‌اي جز فاز دوم آبرساني به استان يزد  را دنبال نكنيم چرا كه اين مصوبه به اندازه‌اي اهميت دارد كه اگر اجرا شود يزد مي‌تواند همه چيز داشته باشد و اگر اجرا نشود، هر چيز ديگري داشته باشد، معلق خواهد بود و نمي‌توان به آن اطمينان پيدا كرد.

یحیی زاده خاطرنشان کرد : پروژه‌هاي گازرساني نيز كه در سفر اول هيات دولت مورد تصويب قرار گرفته بود؛ هنوز قسمت عمده‌اي از آن اجرايي نشده است كه اين امر در مورد پتروشيمي يا ده‌ها مصوبه ديگر در سفر دوم نيز صادق است كه هنوز خبري از قريب‌الوقوع بودن اجراي آنها اصلا ديده نمي‌شود.

وي افزود : يا براي سفرها نبايد مصوبه‌اي تعريف شود يا اگر شد حتما بايد اجرايي شود تا اعتماد و اعتقاد مردم به نظام و حاكميت و دولت آسيب نبيند.