پايگاه شوراي مشاركت هاي مردمي بهزيستي شهرستان ميبد اعلام كرد

لازم به ذكراست شماره حساب جام بانك ملت مركزي شهرستان ميبد به شماره 6533864068 جهت دريافت وجوهات نقدي همشهريان مي باشد .

همچنين همشهريان مومن شهرستان ميبد مي توانند با مراجعه به پايگاه شماره يك در بلوارنواب صفوي – جنب ميدان مادراداره بهزيستي و پايگاه شماره 2 ، خيابان امام خميني روبروي امام زاده سيد صدرالدين قنبرپايگاه شوراي مشاركت هاي مردمي بهزيستي كمك هاي خود را تحويل دهند .