وزيرمسكن و شهرسازي ازپروژه هاي مسكن مهرشهرستان ميبد بازديد كرد
گفتني است 120 واحد ازطرح مسكن مهرشهرستان ميبد با پيشرفت 60 درصدي و با هزينه 2ميليارد تومان به اجراء درآمده است كه  قراراست تا پايان سال جاري به بهره برداري برسد .
لازم به ذكراست : زيربناي هرواحد ازاين پروژه با پاركينگ و انباري 125 متر مربع با قيمت 30 ميليون تومان برآورد شده است كه ازاين مقدار، 5ميليون تومان درهرواحد آورده مردمي مي باشد .
همچنين خاك برداري 160 واحد ديگرنيز درحال انجام است ؛  و به زودي عمليات اجرايي آن توسط پيمانكاران آغازمي شود .