فرماندارميبد :


رجايي افزود: هنرشوراي ترافيك اين است كه ازوقوع حوادث وتصادفات پيشگيري كند ولازمه اين امرفرهنگ سازي ، اصلاح نقاط حادثه خيزوبرگزاري دوره هاي آموزشي مناسب است .
تحليل آمارتصادفات وارائه راهكارهاي مناسب دركاهش آسيب هاي اجتماعي وسوانح، تشكيل كميته جامع ايمني ، بررسي مسائل حمل ونقل عمومي ومسدود كردن دوربرگردانهاي حادثه خيزازمسائلي بود كه دراين نشست درخصوص آن بحث وتصميم گيري شد .