نتیجه اخذ رأی انتخابات شهر ندوشن تابع شهرستان میبد

به استناد 4 برگ صورتجلسات شعب ثبت‌نام و اخذ رأی انتخابات شورای اسلامی شهر ندوشن، نتیجه انتخابات در این شهر به شرح زیر می‌باشد:

به ترتيب دارندگان بيشترين رای ، به نامزدهای انتخاباتى زير تعلق گرفته است :

1 مهدی جعفری ندوشن 618 ششصد و هجده

2 عباسعلی عسکری ندوشن 604 ششصد و چهار

3 شایسته عربی ندوشن 552 پانصد و پنجاه‌ودو

4 محمد عسکری ندوشن 542 پانصد و چهل‌ودو

5 محمدحسن جعفری ندوشن 524 پانصد و بیست‌وچهار

6 آزاده جعفری ندوشن 456 چهارصد و پنجاه‌وشش

7 حسین جعفری ندوشن 453 چهارصد و پنجاه‌وسه

8 سید محمدحسین موسوی ندوشن 376 سیصد و هفتادوشش

 

بنابراین با توجه به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای این شهر 5 نفر و تعداد اعضای علی‌البدل آن 3 نفرمی باشد، افراد مشروح زیر:

- 1 آقای مهدی جعفری ندوشن نام پدر حیدر علی دارای 618 رأی

- 2 آقای عباسعلی عسکری ندوشن نام پدر حیدر دارای 604 رأی

- 3 خانم شایسته عربی ندوشن نام پدر اکبر دارای 552 رأی

- 4 آقای محمد عسکری ندوشن نام پدر حیدر دارای 542 رأی

- 5 آقای محمدحسن جعفری ندوشن نام پدر حسین دارای 524 رأی

به‌عنوان اعضای اصلی و

- 1 خانم آزاده جعفری ندوشن نام پدر نجات علی دارای 456 رأی

- 2 آقای حسین جعفری ندوشن نام پدر عباسعلی دارای 453 رأی

- 3 آقای سید محمدحسین موسوی ندوشن نام پدر سید یوسف دارای 376 رأی

به‌عنوان اعضای علی‌البدل شورای اسلامی شهر ندوشن انتخاب شدند.