مسائل ومشكلات شهرك مهانپذيرافاغنه درشهرستان ميبد بررسي شد

دراين جلسه فرماندارميبد با اشاره به موقعيت مكاني شهرك مهمانپذيرافاغنه گفت : شهرك مهانپذيرافاغنه به علت موقعيت مكاني و كمبود فضاي اسكان لازم و همچنين حضورآنها درسطح شهرنيازمند  انتقال به مكان مناسب است .

محمد رضا رجايي افزود : بايد براي اين موضوع مكان يابي مناسبي صورت گيرد و زيرساخت هاي مورد نيازتامين گردد تا امكان اسكان آنان دريك اردوگاه فراهم و ازاسكان افاغنه درمناطق مختلف شهرجلوگيري شود .