محمد رضا هدايي معاون فرماندارميبد درجلسه حجاب و عفاف : حجاب وعفاف ارزنده ترين نمودهاي فرهنگي ، اجتماعي درتمدن ايران اسلامي است

هدايي افزود : بدون شك رسيدن به اين هدف والا ، اهتمام وهمكاري جدي همه نهادها ودستگاهها را مي طلبد .

وي براولويت موضوع حجاب و عفاف دردستگاههاي اجرايي تاكيد كرد وتعريف استانداردهاي فرهنگي مناسب جهت ترويج فرهنگ حجاب وعفاف ، اصالت بخشي به فرهنگ عفاف ازطريق محصولات متنوع فرهنگي ، هنري ، رعايت حجاب و شئونات ازسوي مديران ومسئولان حكومتي و خانواده آنها ، رفع اشكلات قانوني درنحوه توزيع و عرضه پوشاك داخلي وخارجي را بخشي ازراهكارها و سياست هاي موجود درموضوع حجاب وعفاف بيان كرد .
لازم به ذكراست : نداشتن الگو ي حجاب دردانشگاهها ، الگو پذيري ازصدا وسيما و اجراي ستاد امربه معروف درنيمه دوم سال ازبحث هاي مطرح شده دراين جلسه بود .