اين مراسم پنجشنبه دهم مرداد از ساعت 9 الي 11 برگزار ميگردد .