كليپ عطرمحبت درشهرستان ميبد كارگرداني شد
اين كليپ به كارگرداني حجت الاسلام بدرالديني و به مدت 18 دقيقه درخصوص چگونگي ارئه خدمات به معلولين و بيماران رواني مزمن كارگرداني شده است .
لازم به ذكراست در حال حاضر تعداد 65 نفربيمار رواني و 60 نفرمعلول ذهني در موسسه خيريه محبت شهرستان ميبد نگهداري مي شود .