معاون فرماندار ميبد :


وي ادامه داد : در اين جلسه مقرر گرديد موارد فوق و ساير مصوبات توسط بهره بردار مجموعه هماهنگ و ظرف دو هفته ،  از مجموعه بازديد گردد .

همچنين مقرر گرديد هماهنگي لازم در راستاي حمل مناسب گوشت توسط ماشين حمل ، مديريت لازم و منسجم ادامه داشته باشد .