كسب مدال نائل قهرماني تنيس روي ميز مسابقات آزاد چين توسط جوان ميبدي

مهدي معصومي عضو هيئت ورزش جانبازان ومعلولان شهرستان ميبد درمسابقات آزاد بازيهاي چين دررشته تيمي تنيس روي ميز مقام نائب قهرماني را كسب كرد و مدال نقره اين دوره ازمسابقات را به خود اختصاص داد

درمراسم تجليل ازاين جوان معلول ميبدي ، صباغ زادگان معاون توانبخشي بهزيستي استان يزد ضمن تبريك مقام نائب قهرماني به مهدي معصومي گفت : ورزش باعث سلامت جسمي و بهداشت رواني مي شود و معلولين بايد ازاين موفقيت ها الگوبگيرند و درعرصه هاي ورزشي وعلمي وهنري بيش ازپيش تلاش كنند
وي افزود : با برنامه ريزي هاي تربيت بدني و سايربخشها مي توان به موفقيت هاي چشمگيري دست پيدا كرد