امام جمعه میبد در خطبه هاي نماز روز قدس :


امام جمعه میبد درخطبه های نمازجمعه ، قصه 65 ساله فلسطین را طولانی ترین غصب وتجاوزتاریخ بشری دانست وافزود : بیرون راندن صاحبان یک کشوروبرپا کردن حکومت پوشالی غصب بزرگ ،جنایت عظیم وقصه دردناک تاریخی است که هیچ انسان مسلمانی نمی تواند آن را فراموش کند.
امام جمعه ميبد خاطرنشان کرد :  درطول این سالها بی نظیرترین حمایت ها را انگلیس ، اروپا وامریکا ازرژیم جعلی وغده سرطانی به عمل آورده است وهمین سلسله حمایت های مستکبرین ازاسرائیل که خنجری درقلب عالم اسلام است صهیونیست ها را حریص تر و پرروترکرده است .
خطیب جمعه میبد تاکید کرد : مسئله اسرائیل مسئله انسانی ، اسلامی وملی است وامنیت همه کشورهای اسلامی با اسرائیل گره خورده است واگرمقاومت درجنوب لبنان ، کرانه باختری وغزه نبود امروزهمه سرزمین فلسطین ولبنان هم توسط این رژیم غاصب بلعیده شده بود.
وی تصریح کرد : قدس نماد امنیت ملی امت اسلامی وبیداری جهان اسلام است وبه لحاظ انسانی ، اسلامی ، منافع ملی ما با آن گره خورده است .
رئيس جامعه المصطفي  با اشاره به اینکه برای اولین بارانقلاب اسلامی وگفتمان مردم بزرگ ایران ودستاوردهای عظیم ملت ایران با شجاعت ورشادت حزب الله وگروههای مقاومت درجاهای مختلف هیمنه اسرائیل را بسته است افزود: امروزامت اسلام باید این اوضاع آشفته را جمع ودرکنارهم پای قصه فلسطین باشند چرا که دولت مستقل محدود حرف باطل است ودولت فلسطین دولت فراگیروشامل همه نقاط فلسطین با محوریت قدس وبا آرمان اسلام وانقلاب اسلامی است .
امام جمعه میبد دربخش دیگرازبیانات خود با اشاره به بندهای قطعنامه راهپیمایی روزقدس خطاب به امریکا واسرائیل گفت : سعی شما بجایی نخواهد رسید ودراین راه شیطانی به شکست خواهید رسید چرا که غصب سرزمین یک ملت واحداث شهرک های فراوان ازاساس باطل است وانقلاب اسلامی وملت های مسلمان دراین زمینه کوتاه نخواهند آمد.
خطیب جمعه میبد تصریح کرد : آتش قهری که درسینه های مومنان ومسلمانان درفوران است روزی همه مستکبران عالم را خواهد سوزاند.
وی مقاومت ، وحدت وانسجام ودوری ازمزدوران وبیگانگان و اتصال به نیروهای انقلابی راه سعادت مردم مظلوم فلسطین دانست وافزود: مسیرسازش وتجزیه فلسطین مسیرغلطی است وسازمانهای بین المللی اگرراست می گویند به منطق آراء مردم فلسطین احترام بگذارند.
آيت الله اعرافی گفت : امیدورایم روزقدس پایانی برای ظلم وستم و رهایی فلسطین وپیروزی امت اسلام درهمه عرصه ها وزمینه ها باشد.
امام جمعه  درتحلیل مسائل بیداری اسلامی ، قدس را محوربزرگ اسلامی درارتباط با حرکت های اسلامی دانست وافزود: خداوند موجی ازاسلام گرایی وبیداری اسلامی را درجهان طنین افکن کرد وجریانهای گوناگون اسلامی وخیزش های مردمی درجهان اسلام بت ها را به زمین افکند ومزدوران ر ا ازقدرت پایین کشید که این کنارزدن مزدوران وقدرت های پوشالی امرمهمی بوداما همواره ایران اسلامی ورهبرمعظم انقلاب وتحلیل گران تاکید کرده اند که این امواج بیداری درمعرض تهدید وآسیب است که نباید ازآن غافل شد.
امام جمعه میبدبا بیان اینکه مالاسف درجهان اسلام وکشورهای اسلامی شاهد چند آسیب وضعف درونی هستیم تصریح کرد : یکی ازاین آسیب ها فقدان رهبری است وجریانهای اسلامی برخلاف ایران اسلامی که به یک جریان رهبری آگاه وهوشمند متکی بود فقدان رهبری دراین بیداری ها باعث شد که درمسیراختلاف کشیده شوند.
خطیب جمعه میبد فقدان الگوی حکومت ونظام اسلامی را دومین ضعف بیداری اسلامی خواند وافزود: برخلاف ایران اسلامی که درقالب قانون اساسی تدوین وطراحی شد بیدارای اسلامی فاقد این الگومی باشد .
آيت الله  اعرافی با بیان اینکه کسانی که با استفاده ازموج بیداری اسلامی درکشورهای مختلف روی کارآمدند ازپیچیدگی های توطئه امریکا محروم بودند ونتوانستند معادلات آن را درک کنند سومین آسیب را ناکارآمدی آنها بیان کردوافزود: آنها شکست خوردند وضعیف عمل کردند.
وی دوری جریانات اسلام گرایی با بهانه های پوشالی ازمقاومت اسلامی وجریان مقاومت ونزدیک شدن به مزدوران غرب را یکی دیگرازضعف بیداری اسلامی بیان کرد وافزود: اسلام گرایان بجای اینکه دست دردست ایران اسلامی بگذارند دست دردست مزدوران آمریکا گذاشتند وازجریان مقاومت وحزب الله لبنان ودرخط مقاومت درسوریه فاصله گرفتند.
امام جمعه ميبد  فروافتادن جریانات اسلامی دردام تعصبات مذهبی ، فراموش کردن جبهه امت اسلام ، بی توجهی به نیازهای اقتصادی ومدیریتی کشورها ودل دادن به کمک های بیگانگان ، فراموش کردن اولویت ها دربرنامه ریزیها ، غفلت ازضد انقلاب های داخلی وجریانات باقیمانده ازحکومت ها و تفسیرهای غلط درمسائل منطقه را ازدیگرضعف های جبهه بیداری اسلامی برشمرد وتصریح کرد : امروزباید چشم های خود را بازکنند وبا شناخت ضعف ها وبه مجرای بیداری اسلامی بازگردند.
وی با بیان اینکه بیداری اسلامی وجریانات اسلامی درجهان با تهدیدهای بیرونی هم مواجه است تاکید کرد : امریکایی ها با دنبال کردن طرح خاورمیانه بزرگ درصدد تجزیه کشورهای اسلامی ، ایجاد جنگ های داخلی وانداختن امت اسلام دردام اختلافات وکینه ودشمنی هستند .
امام جمعه میبد تصریح کرد : اما امت اسلام وجریانات اسلامی بدانند که ملت بزرگ وهوشمندایران می تواند راه همبستگی ومقاومت را به آنها نشان دهد تا ازاین گردنه عبورکنند.
آيت الله  اعرافی با اشاره به پاره ایی ازآسیب های اجتماعی وفرهنگی گفت : امروزدرکل کشورومنطقه علیرغم درخشش ها وپیشرفت های علمی وفنی آسیب های جدی وجود دارد که جامعه ونسل جوان را مورد تهدید قرارداده است .
امام جمعه میبد استفاده ناصحیح ازفضاهای مجازی وماهواره را یکی ازاین تهدیدها خواند وافزود: ماهواره وفضاهای آلوده اینترنتی ، هویت دینی واخلاقی وایمانی همه نسل آینده ما را درمعرض تهدید قرارداده است .
خطیب جمعه میبد با بیان اینکه این موج ویرانگربا نفوذ به داخل خانه ها بینان های خانواده را متزلزل ساخته تصریح کرد : برای ممانعت ازاین موج ویرانگروسیل وحشتناک ، تقویت پایه های تربیتی وجلوگیری ازگسترش فرهنگ فساد وفحشا ضروری است وآموزش وپروش ، روحانیت ودستگاهای فرهنگی باید بیدارباشند.
وی تزلزل ارکان خانواده ، افزایش طلاق ، بالا رفتن سن ازدواج به دلیل اقتصادی وفرهنگی ، تجمل گرایی، کاهش جمعیت ، نداشتن میل به افزایش فرزند آوری واختلافات خانوادگی را ازآسیب های جدیی جامعه برشمرد وافزود: ازدواج باید بعنوان سنت پایدارروبه رشد ومشکلات خانوادگی با مشاوره های درست حل شود.
امام جمعه میبد تزلزل ارزشهای اخلاقی درمحیط های اجتماعی را سومین آسیب اجتماعی خواند وافزود: همانطورکه رشوه وفساداداری غلط است ؛ بی حیایی وبی عفتی درجامعه ویرانگراست .
وی مهاجرت وعدم مهندسی درست مهاجرت را یکی ازآسیب های مهم برشمرد وتصریح کرد : غیربومی ها باید فرهنگ بومی را رعایت کنند وصنایع وبخش های خصوصی هم به مقوله مهاجرت بیشترتوجه کنند.
خطیب جمعه میبد عدم آشنایی خانواده ها ونسل جدید با مسائل تربیتی واخلاقی وگسترش سرقت واعتیاد را ازدیگرآسیب های اجتماعی وفرهنگی بیان کرد وافزود: راه حل همه این آسیب ها درکناربرخوردهای امنیتی وانتظامی ، بیداری عمومی وهوشیاری همگانی واحیاء امربه معروف ونهی ازمنکراست .
آيت الله اعرافی با اشاره به انتقال قدرت اجرایی کشوربه دولت جدید گفت : انتخابات اخیرنشان داد که نظام اسلامی امین مردم است وایستادن مقام معظم رهبری درمقابل قانون شکنی برخی ها درفتنه 88 سخنی درست وحکیمانه بوده است .
امام جمعه میبد با بیان اینکه اگررهبری درمقابل این ادعاهای اشتباه نمی ایستادند امروزایران هم مانند مصروسوریه می شد افزود: نظام اسلامی پای انتخابات ایستاد.
خطیب جمعه میبد درادامه با اشاره به تحریم های جدید امریکا برعلیه کشورمان گفت : درشرایطی که همین روزه دروغگوهای مستکبرعلیرغم انتخابات باشکوه درایران برتحریم های خود برعلیه ملت بزرگ ایران افزوده اند باید همه مردم وبخش های خصوصی با دولت همکاری کنند ودولت مردان هم گفتمان انقلاب اسلامی را مهم بشمارند وافراد سالم وپایبند به گفتمان انقلاب اسلامی را روی کاربیاورند وبرای حل مشکلات مردم ازجریانات صحیح اسلامی ، دینی ودلسوزی ومردم استفاده کنند.
امام جمعه ميبد  با اظهارخرسندی ازشکل گیری وتعدد نشریات ، مجلات مکتوب وسایت ها وفضاهای مجازی گفت : جامعه اطلاع رسانی وفضاهای مجازی ومکتوب وظایف سنگینی دارند ولازم است با اتکا به صداقت ، راستگویی ، امانت داری وتحیل درست به واقعیت های زندگی مردم ومسائل فرهنگی واجتماعی بپردازند.
آيت الله اعرافی درآغازخطبه دوم نمازجمعه هم ضمن توصیه نمازگزاران روزه داربه تقوای الهی برقرائت دعای 45 صحیفه سجادیه تاکید کرد وافزود: با قرائت این دعا بهترمی توانید به حقیقت وفلسفه ماه مبارک رمضان پی ببرید .
امام جمعه میبد شرط رسیدن به حقیقت ماه مبارک رمضان را تحول زندگی بعد ازماه مبارک رمضان درخانه ومحیط های اجتماعی واقتصادی دانست.
وی درادامه ازهمه مردم ومسئولین که دررونق مساجد وحسینیه ها درایام ماه مبارک رمضان شده اند تشکرکرد وافزود: حضورهمه مردم درنمازهای جمعه وجماعات ، مراسم های معنوی شب های قدروبرنامه های قرآنی قابل تقدیروتحسین است .