فرماندارمیبد: دانشگاهها ومراکزآموزش عالی فریضه امربه معروف ونهی ازمنکررا با جدیت دنبال کنند

وی افزود : روسای واحدهای دانشگاهها باید شورای امربه معروف ونهی ازمنکررا دردانشگاهها شکل دهند

رجایی تاکید کرد : به مناسبت 27 آذرروزوحدت حوزه ودانشگاه باید همایشی با رویکرد فریضه امربه معروف ونهی ازمنکربا همکاری حوزه ودانشگاه دردستورکارقرارگیرد و با نصب پوسترو پارچه فضای دانشگاهها و مراکزآموزش عالی عمق فلسفه قیام عاشورا و امربه معروف را نشان دهد
راه اندازی وبلاگ امربه معروف و نهی ازمنکردرمراکزآموزش عالی و پرداختن خبرگزاری ایسنا به موضوعات فلسفه عاشورا ،‌ فریضه امربه معروف و نهی ازمنکردردانشگاهها وحوزه ازدیگرمواری بود که دراین جلسه مطرح شد
لازم به ذکراست : روسای دانشگاهها دراین جلسه مشکلات مراکزخود را دربخش های آسیب های اجتماعی میان دانشجویان و توسعه فرهنگ امربه معروف ونهی ازمنکردردانشگاهها ارائه دادند