فرماندارميبد درنشست با خبرنگاران: بااصلاح تكنولوژي وساختارتوليد شاهد مصرف انرژي كمتردربخش صنعت ومعدن خواهيم بود

محمدرضا رجايي افزود : بعد اراجراي قانون و با كمك بسته هاي حمايتي  دربخش صنعت ومعدن وبا اصلاح تكنولوژي درساختارتوليد شاهد مصرف انرژي كمترخواهيم بود

رجايي با اشاره به مصرف انرژي دركشور گفت : بيش از37 درصد مصرف گازوئيل و بنزين خاورميانه به ايران اختصاص دارد وسرانه مصرف برق خانگي دركشور3 برابر و گازخانگي 4 برابر استاندارجهاني است كه با توجه به رشد 10 و نيم درصدي مصرف گازطبيعي و ادامه اين روند تا 3 سال آينده قادربه تامين گازمصرفي كشورهم نخواهيم بود
وي افزايش بي رويه مصرف به ويژه حامل هاي انرژي ، فشاربرمنابع عمومي ، فراهم شدن زمينه فساد اقتصادي و افزايش هدررفت منابع وتخريب محيط زيست را نتيجه شرايط فعلي يارانه ها برشمرد
 فرماندارميبد  افزود : قانون هدفمندسازي يارانه ها به معناي اصلاح قيمت هاست و هركسي كه درمصرف استانداردها را رعايت كند شاهد فوايد اين قانون خواهد بود
فرماندارميبد نقش رسانه دراجراي درست هدفمندسازي يارانه ها را خاطرنشان كرد و افزود : اصحاب رسانه ، نخبه گان و دلسوزان جامعه دراجراي اين قانون كمك موثري برا ي دولت مردان خواهند بود وانشاالله با همراهي و همدلي مردم ومسئولين همگام با سراسركشوردراستان و شهرستان شاهد اجراي درست اين قانون بدون كوچكترين مشكلي خواهيم بود