درمرحله اول تعداد 130 طرح با تسهيلاتي به مبلغ 82 ميليارد  و719 ميليون ريال درزمينه هاي توليدات گياهي ، اموردام وطيور،آب وخاك ، صنايع كشاورزي ودامپزشكي به متقاضيان پرداخت شده است ودرمرحله دوم 61 طرح به مبلغ87 ميليارد و470ميليون ريال به بانك سپه معرفي شده اند  .