فرماندارميبد ازمركزترويج و خدمات جهاد كشاورزي روستاي بفروئيه بازديد كرد

محمد رضا رجايي دراين بازديد  با بيان اينكه منطقه روستاي بفروئيه يكي ازمناطق كشاوزي و دامداري شهرستان ميبد محسوب مي شود ؛ تاكيد كرد : دست اندركاران حوزه اقتصاد و كشاورزي بايد به دنبال استفاده ازراههاي نوين مصرف امكانات ومنابع كمياب مثل آب كه دراختيارشان قراردارد باشند .

وي افزود : انتظارمي رود : اين مركزبا آموزش كشاورزان ، زمينه آشنايي با شيوه هاي نوين كشت وداشت و برداشت را فراهم كند .
سيد جلال عظيمي دخت سرپرست جهاد كشاورزي نيزدراين بازديد گفت : متاسفانه تاكنون كارزيربنايي و تحقيقاتي درشهرستان ميبد درزمينه كشاورزي صورت نگرفته است و اميد است ازاين مركزترويج و خدمات جهاد كشاورزي كه دربفروئيه قرارگرفته است دراجراي كارهاي تحقيقاتي و زيربنايي ازقبيل اصلاح ساختارپسته و انار، دام و ايستگاه تحقيقاتي بلدرچين به نحو مطلوب استفاده شود .
حسين دهقاني يخداني مسئول مركزترويج و خدمات كشاورزي بفروئيه هم ، مشكل اصلي اين منطقه را كمبود اعتباربراي جلوگيري ازهدررفتن آب بيان كرد وافزود : درصورت تامين اعتباري بالغ بر500 ميليون تومان مي توان بخش عمده ايي ازهدررفتن آب و استفاده ازآبياري تحت فشار را درمنطقه انجام داد .
وي خشكسالي را يكي ازدلايل بوجود آمدن آفت بيان كرد وافزود : علاوه برآفت هاي كشاورزي ، بخشي ازآلايندگي هاي كشاورزي درميبد ناشي ازصنايع مي باشد .
لازم به ذكراست: شهرستان ميبد درحال حاضرداراي 1200 هكتارانارو 1500 هكتارپسته مي باشد .