فرماندارميبد ازدو واحد توليدي درشهرك صنعتي جهان آباد ميبد بازديد كرد

گفتني است واحد توليدي پوليكا با زيربناي 1250 مترمربع و توليد لوله هاي سخت PVC و با زمينه اشتغال 15 نفردرحال حاضربه علت مشكل سرمايه درگردش به حالت تعطيلي درآمده است و درصورت تامين اعتباربالغ بر700 ميليون تومان مجددا راه اندازي مي شود .

همچنين دراين بازديد مشكل مالياتي  و استمهال درپرداخت 400 ميليون تومان وام بانكي يك واحد توليد كاشي با حضورفرماندارميبد بررسي شد .