سومين مرحله مسابقه تفسيرنورالهدي درميبد برگزارشد

هدف ازبرگزاري اين مسابقات ، ترويج فرهنگ قرآن دربين اقشارجامعه مي باشد

لازم به ذكراست : ميبد بعدازمركز استان با 88 نفرشركت كننده رتبه دوم را ازلحاظ تعداد شركت كننده به خود اختصاص داد