رسیدگی به شکایات شوراهای شهر در جلسه هیئت اجرایی انتخابات میبد

جلسه هیئت اجرایی انتخابات شوراهای شهر میبد، ندوشن و بفروئیه با حضور فرماندارمیبد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد، در این جلسه به شکایات واصله در خصوص انتخابات رسیدگی و درنهایت انتخابات شوراهای شهر به تأیید هیئت اجرایی رسید و صورت‌جلسه به هیئت نظارت شهرستان ارسال شد.