باحضور فرماندار :


در ادامه هدايي رئيس ستاد انتخاباتي شهرستان ميبد نيز به تشريح وظايف اعضاء را بيان نمودند و چگونگي اخذ رأي و چگونگي پلمپ صندوقها را آموزش دادند و درادامه اعضاء را با آسيب هاي احتمالي برگزاري انتخابات ، هشدارهاي حفاظتي ، زمان شروع اخذ راي ، مدارك لازم براي راي گيري ،‌ پلمپ صندوق اخذ راي قبل ازراي گيري و پس ازپايان شمارش آرا وتنظيم نهايي صورت جلسه آشنا نمودند .
در اين جلسه كه بيش از 200 نفر از اعضاء حضور داشتند همچنين آقاي صادقي مقدم دبير ستاد انتخابات شهرستان يزد و مربي آموزشي انتخابات در خصوص چگونگي اخذ رأي و شمارش آراي مأخوذه و برگزاري صحيح انتخابات مطالبي را بر اساس آئين نامه انتخاباتي بيان داشتند .