در چهارمين جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان شهرستان ميبد بر لزوم فرهنگ سازي در زمينه ازدواج تأكيد شد .

فرماندار شهرستان ميبد در اين مراسم گفت برخي از سنت هاي مرتبط با امر ازدواج چندان سنخيتي با وضعيت امروز جامعه ندارد و به معضل بزرگي تبديل شده است لذا در اين مسير بايد فرهنگ سازي كرد .

"محمدرضا رجائي" افزود: روابط آزادانه دختر و پسر در دانشگاهها در صورتي كه كنترل نشود به جاي فرصت براي ازدواج به تهديدي ويرانگر مبدل مي شود .

وي اظهار داشت راه اندازي مركز فرهنگي ازدواج مي تواند در رفع موانع و مشكلات موجود در مسير ازدواج مؤثر واقع افتد .

رجائي تصريح كرد ارائه الگوهاي مناسب براي اجراي مراسم ازدواج بدون هيچ نا هنجاري و گناه لازم و ضروري است .

در اين جلسه اعضاي ستاد ساماندهي امور جوانان شهرستان ميبد به بحث و تبادل نظر در رابطه با فرهنگ سازي و راهكارهاي عملي ازدواج پايدار و موفق پرداختند .