باحضور معاون فرماندار


 طي اين جلسه فلاح معاون فرماندار و قاسمي بخشدار مركزي در خصوص طرح طرافيكي تهيه شده و افق آينده طرح توضيحاتي را بيان داشتند و بر اساس نقشه هاي موجود مراحل اجرايي طرح را مشخص نمودند .
حاضران در جلسه نيز به بيان ديدگاهها و نقطه نظرات خود پرداختند و سئولات خود را مطرح نمودند . كه پس از بحث و تبادل نظر مقرر گرديد دهياري با هماهنگي و همراهي هيئت امناي امامزاده پير چراغ و چاه صاحب الزمان نسبت به آزاد سازي و اجراي طرح اقدام نمايند .
بخشدار مركزي نيز با اشاره به آزاد سازي واحد آهنگري در مسير به عنوان اولين گام در جهت اجراي طرح ، همكاري و همراهي هيئت امناء ، معتمدين محلي و مردم و مالكين در مسير را جهت اجراي طرح كه همانا باعث و باني رونق روستا و همچنين راه اندازي مسير گردشگري و رينگ شهري شهرستان مي باشد و بسياري از مشكلات ترافيكي را حل و فصل مي نمايد اقدام نمود .