در اين جلسه سه صورتجلسه شوراي شهر مشتمل بر 11 مصوبه شورا مورد بررسي قرار گرفت و ضمن تصويب 8 مورد سه مورد از مصوبات مورد اعتراض قرار گرفت .
يادآور مي شود آمار ذيل از طرف اين كميته ارائه گرديده :
 

           1-1- تعداد جلسات تشكيل شده كميته انطباق :                  10

 

         2-1- تعداد صورتجلسات مورد بررسي شورا  در كميته :        29

 

        3-1- تعداد كل مصوبات بررسي شده :                                  117

 

        4-1- تعداد مصوبات تصويب شده :                                      109

        5-1- تعداد مصوبات مورد اعتراض :                                       8