مديركل جهاد كشاورزي استان نيز در اين نشست از بررسي وتفكيك پتانسيل هاي منطقه ندوشن در بخش هاي كشاورزي ، دامپروري وحوزه منابع طبيعي درميبد گفت و افزود  : منطقه ندوشن با توجه به مراتع خوبي كه دارد پتانسيل هاي خوبي دربخش كشاورزي ،‌ دام وطيور، صنايع تبديلي وتكميلي وكشت گياهان دارويي داردكه اميدواريم با استفاده ازتسهيلات كارگروه توسعه بخش كشاورزي شاهد رشد وتوسعه بخش كشاورزي دراين منطقه باشيم .
سجادي پوربا اشاره به رشد توسعه بخش كشاورزي دراستان گفت : ازمحل تسهيلات كارگروه توسعه بخش كشاورزي تا به حال بالغ بر5 هزارطرح موفق به دريافت تسهيلات شده اند كه بخش عمده اي ازآن درحال بهره برداري است .
سجادي پوربا اشاره به وضعيت استان درحوزه محصولات باغي هم گفت : درحوزه محصولات باغي ، بخشي ازتسهيلات  صرف تغذيه واصلاح باغات شد وپيش بيني مي شود امسال شاهد بيش از40 هزارتن محصولات كشاورزي دراستان باشيم .
وي خاطرنشان كرد : درمجموع درجاي جاي استان امروزشاهد راه اندازي واحدهاي مختلفي درحوزه صنايع تبديلي ، تكميلي ، دام وطيوروسايرماكيان وحتي پرورش اسب بويژه درميبد هستيم كه موفق به دريافت تسهيلات شده اند كه قطعا درتوسعه بخش كشاورزي استان وايجاد اشتغال بسيارموثراست وپيش بيني مي شود زمينه اشتغال بيش از3 هزارو يكصد نفررا به طورمستقيم و4هزارنفررا به طورغيرمستقيم فراهم نمايد .
مديركل جهاد كشاورزي استان با اشاره به برخورداري شهرستان ميبد ازتسهيلات توسعه بخش كشاورزي هم گفت : ازمحل تسهيلات كارگروه توسعه بخش كشاورزي شهرستان ميبد حدود 10 ميليارد تومان تسهيلات داشته كه عمدا دربخش دام وطيورسرمايه گذاري شده است و60 درصد ازاين تسهيلات به واحدهاي توليد گوشت مرغ ، بلدرچين وپرورش اسب اختصاص يافته است .

وي افزود: درحوزه توليدات گياهي، بخشي ازتسهيلات براي جبران خسارت باغات انارواصلاح باغات اختصاص يافته است.