مهندس فلاح در خصوص مركز ژنتيك ميبد بيان داشت : در گام اول سند راهبردي و توسعه رشته ايجاد طرحهاي پژوهشي در اين مركز بود كه توسط كارشناسان مطرح گرديد و مورد بحث و بررسي قرار گرفت .
معاون فرماندار افزود : در بحث ساختاري از جمله تجهيز مركز تأمين كادر و پرسنل دانشگاه ، ايجاد جاده جهت دسترسي به اين مركز كه در دستور كار فرمانداري و ادارات شهرستان قرار گرفت . 
وي تصريح كرد : راه اندازي واحد مشاوره ، پيگيري لازم در راستاي راه اندازي گلخانه و مركز تحقيقات گلخانه اي از موارد ديگري بود كه مطرح و در خصوص آن تصميم گيري شد و مقرر گرديد ادارات مختلف پيگير امور مصوب شده باشند .

نگاه مجموعه نگاه علمي است و هدف رفتن به سمت اهداف بلند علمي و تبديل شدن به يك قطب ژنتيك در مركز ايران .